W dniu 8 lutego w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Kórnickiego Koła TPPW 1918/19. Pani Prezes Dorota Przybylska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w okresie 2019–2024 r. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Skarbnik Iwona Zielazek. Po dyskusji nad sprawozdaniami Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie ich przyjęcia, oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd w składzie:
Pani Dorota Przybylska Prezes
Pan Wojciech Zimniak Wice Prezes
Pan Piotr Guzik Sekretarz
Pani Iwona Zielazek Skarbnik
Pan Marcin Nowak członek ds. internetu
Pan Kazimierz Krawiarz członek ds. historycznych
Pani Wanda Rajkowska członek

Pani Prezes podziękowała zebranym za dokonany wybór i przedstawiła plan pracy na rok 2024, który przez zebranych został jednogłośnie przyjęty. Kończąc zebranie przypomniała, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca Zarząd pełni dyżury w Domu Integracji Międzypokoleniowej w godz. 11:00–13:00.

Piotr Guzik