Zarząd Kórnickiego Koła TPPW 1918/1919 zaprasza wszystkich członków Koła na Walne
Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze
, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku.
W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godz. 18:15.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania, zgłoszenia nowych pomysłów, załatwienia spraw członkowskich oraz uregulowania składek.

Program walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wręczenie legitymacji nowym członkom koła.
 5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego
  Zebrania z dnia 16.02.2023r.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności koła za okres
  kadencji Zarządu 2019 – 2024.
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności koła za rok 2023.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała nr 1/2024
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  i merytorycznego oraz głosowanie nad udzieleniem
  absolutorium ustępującemu zarządowi za kadencję 2019-2024.
 10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór trybu głosowania.
 12. Zgłaszanie kandydatur.
 13. Głosowanie.
 14. Ogłoszenie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
 15. Ukonstytuowanie się zarządu koła.
 16. Przedstawienie projektu planu pracy koła na rok 2024.
 17. Dyskusja nad planem pracy.
 18. Zatwierdzenie planu pracy koła na rok 2024.
 19. Wybór kandydatów na VIII Krajowy Zjazd TPPW
  wg Uchwały ZGTPPW z dnia 25.11.2023 r.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie zebrania.