Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Kórniku zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 16 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku.

Proponowany program:

 • Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 18:15.
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 • Wybór Sekretarza i przyjęcie porządku obrad.
 • Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 27.04.2022 r.
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 • Wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie trybu głosowania.
 • Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Koła TPPW.
 • Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
 • Zgłaszanie propozycji do planu pracy na rok 2023.
 • Zatwierdzenie planu pracy na rok 2023.
 • Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie zebrania.

Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich Zarząd Koła TPPW 1918/19.